Regulamin Płatności

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania płatności elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Pay U za skorzystanie z usług w Level Up Sp. z o.o.
 2. Przedmiotem usługi są zajęcia sportowe typu fitness: grupowe i indywidualne, treningi personalne, wynajem gabinetów fizjoterapii oraz masaże i usługi fizjoterapeutyczne. Więcej informacji na: https://levelupstudio.pro

§ 2
Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Odbiorca płatności – Level Up Sp. z o.o. ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań, NIP: 7811842156, KRS: 0000336762, REGON: 30119350000000 Zarząd Stowarzyszenia: Ewelina Sterczewska – Prezes Zarządu, Krzysztof Jordan – Wiceprezes Zarządu. Dane kontaktowe e-mail: , tel.: 785-420-037.
 2. Płatnik/Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy płatności.
 3. Operator płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444
 4. Serwis internetowy – serwis PayU pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Odbiorcą płatności a Płatnikiem.
 5. Płatność – dokonywana przez Płatnika na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

§ 3
Płatności

 1. Odbiorcą płatności jest Level Up Sp. z o.o.
 2. Płatności za usługi odbywają się w formie online w przypadku rezerwacji danej usługi przez stronę internetową na podstawie przekierowania do bramki płatniczej. Klienci mogą skorzystać z płatności jednorazowych (płatność kartą, przelew lub płatność BLIK oraz płatność na miejscu).
 3. Opłata za usługi zależy od ilości i formy treningów lub wyboru rodzaju usługi. Ceny oscylują między 150,00 zł a 250 zł za usługę trwającą 1h.
 4. Wpłaty przekazywane za pośrednictwem PayU będą przekazywane na rachunek bankowy Santander Bank Polska: 50 1090 1362 0000 0001 3660 5837

§ 4
Wymagania sprzętowe

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie ze strony;
  c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

§ 5
Polityka reklamacji i zwrotów

 1. Reklamacje są możliwe na podstawie złożenia przez klienta reklamacji dot. całości lub części realizacji usługi, która to reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z regulaminem Klubu, który każdy uczestnik akceptuje w wersji elektronicznej przed przystąpieniem do usługi. Jej złożenie jest możliwe drogą mailową pod adresem , a jej rozpatrzenie trwa 30 dni.
 2. Zwroty są możliwe na podstawie reklamacji klienta rozpatrywanej indywidualnie, zgodnie z regulaminem, który każdy uczestnik/klient podpisuje w wersji elektronicznej przed przystąpieniem do usługi, a jej rozpatrzenie trwa 14 dni.
 3. Rozwiązanie umowy jest możliwe na podstawie złożenia przez klienta pisemnego odstąpienia od umowy. Jej złożenie jest możliwe drogą mailową pod adresem lub telefonicznie 785 554 960, a jej rozpatrzenie trwa 14 dni.

§ 6
Polityka ochrony danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem korzystania z usług Level Up Studio Sp. z o.o. Informujemy, że każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7

W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Przewiń na górę